"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush).

16 September 2013

Cyfllwyniad / Introduction

Shwmae a chroeso i'r blog!  
Hi and welcome to the blog

Yma rwyf yn hoff o gadw fy lluniau mewn ryw fath o ddyddidur teithio, fel yr oedd fy niweddar Dad yn arfer gwneud. Yma hefyd rwyf yn cadw trefn ar fanylion fy ngyrfa fel delynor a mewn swyddi cyflogedig; fy ymgyrchoedd elusenol a'm hobiau eraill

The main purpose of the blog is to keep ongoing snapshots of life in the form of a photographic travelbloga bit like my late Dad used to do. I also use the sidebar of the blog to keep a bit of order on my ever-changing career details, both as a harpist and in paid employment; also my charitable campaigns and other hobbies


Rwyf yn byw ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Rwyf yn briod i Kathryn ac rwyf yn eithriadol o lwcus i gael dau plentyn hardd a charedig, sef Heledd a Gwyn. Rwyf yn hoffi cerddoriaeth o bob math - gwerin, canu gwlad a bluegrass, clasurol a cherddoriaeth pop y 1980au. Rwyf yn gefnogwr AFC Wimbledon ac yn hoffi rhywfaint o gasglu ceiniogau a rhaglenni pel droed. Ar hyn o bryd rwyf yn Swyddog Achos Rhanbarthol dros Mencap Cymru yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.


I live in Burry Port in Carmarthenshire. I am married to Kathryn and am exceptionally lucky to have two beautiful and kind children, namely Heledd and Gwyn. I enjoy all forms of music - folk, country and bluegrass, classical and good old 1980s pop.  I support AFC Wimbledon and enjoy dabbling in collecting coins and football programmes. I am currently a Regional Caseworker for Mencap Cymru, covering Mid and West Wales.

O ganlyniad i rhai o dreialon bywyd, rwyf wedi magu diddordeb mewn iechyd meddwl ac adferiad. Ym Mis Mawrth, 2015, fe wnes i benderfynu rhoi'r gorau i yfed alcohol, am resymmau personol. Ers hynny, rwyf wedi dod yn aelod brwdfrydig o fudiad Club Soda ac yn ymddiriedolwr o Stafell Fyw Caerdydd. Rwyf wedi fy nylanwadu gan y syniad o adferiad fel mater o gyfiawnder cymdeithasol: bod modd trawsnewid trealon a chamgymeriadau unigol mewn i budd cymdeithasol. 

As a result of some of life's adversities, I have developed an interest in mental health and recovery issues. In March 2015, I decided to quit drinking alcohol for personal reasons. Since then, I have become an active participant in the Club Soda organisation, and a trustee of The Living Room Cardiff. I am strongly influenced by the idea of personal recovery as an issue of social justice: people's  individual adversities and mistakes can be transformed into a major asset for society.

Un peth sydd yn dod a llawer o hapusrwydd i'm bywyd yw teithio i rhanbarthau gwahanol (gyda'r delyn os yn bosib!), a chofnodi'r llefydd a'r atgofion yma, fel dyddiadur ar ffurf llun. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael byw bywyd llawn amrywiaeth, gan obeithio y gwnewch chi mwynhau pori trwy cynnwys y blog. Mwynhewch!

One thing that brings a lot of simple happiness into my life is travelling to different regions (preferably with the harp!) and recording those places and memories on here. I have been lucky to have lived a very diverse life and I hope this is reflected in the blog. Enjoy!