"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

16 September 2013

Cyfllwyniad / Introduction

Shwmae a chroeso i'r blog!  
Hi and welcome to the blog

Yma rwyf yn hoff o gadw fy lluniau mewn ryw fath o ddyddidur teithio, fel yr oedd fy niweddar Dad yn arfer gwneud. Yma hefyd rwyf yn cadw trefn ar fanylion fy ngyrfa fel delynor a mewn swyddi cyflogedig; fy ymgyrchoedd elusenol a'm hobiau eraill

The main purpose of the blog is to keep ongoing snapshots of life in the form of a photographic travelbloga bit like my late Dad used to do. I also use the sidebar of the blog to keep a bit of order on my ever-changing career details, both as a harpist and in paid employment; also my charitable campaigns and other hobbies


Rwyf yn byw ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Rwyf yn briod i Kathryn ac rwyf yn eithriadol o lwcus i gael dau plentyn hardd a charedig, sef Heledd a Gwyn. Rwyf yn hoffi cerddoriaeth o bob math - gwerin, canu gwlad a bluegrass, clasurol a cherddoriaeth pop y 1980au. Rwyf yn gefnogwr AFC Wimbledon ac yn hoffi rhywfaint o gasglu ceiniogau a rhaglenni pel droed. Ar hyn o bryd rwyf yn Ymarferydd Cwsg dros elusen Cerebra.


I live in Burry Port in Carmarthenshire. I am married to Kathryn and am exceptionally lucky to have two beautiful and kind children, namely Heledd and Gwyn. I enjoy all forms of music - folk, country and bluegrass, classical and good old 1980s pop.  I support AFC Wimbledon and enjoy dabbling in collecting coins and football programmes. I am currently a Sleep Practitioner for Cerebra charity.


Un peth sydd yn dod a llawer o hapusrwydd i'm bywyd yw teithio i rhanbarthau gwahanol (gyda'r delyn os yn bosib!), a chofnodi'r llefydd a'r atgofion yma, fel dyddiadur ar ffurf llun. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael byw bywyd llawn amrywiaeth, gan obeithio y gwnewch chi mwynhau pori trwy cynnwys y blog. Mwynhewch!

One thing that brings a lot of simple happiness into my life is travelling to different regions (preferably with the harp!) and recording those places and memories on here. I have been lucky to have lived a very diverse life and I hope this is reflected in the blog. Enjoy!