"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2009

Ar Daith / On Tour: 2009

GIGS – 2009

04/03/09 Portcullis House, Llundain

22/04/09 Yr Amlosgfa, Aberystwyth

03/07/09 Y Mochyn Du, Caerdydd

07/12/09 Y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd

Erbyn hyn roeddwn wedi newid swydd - roeddwn yn swyddog datblygu gyda'r Disability Law Service, ac yn ymgymryd a darn mawr o ymchwil iddynt. Serch hynny, cafwyd pedwar perfformiad arwyddocaol. Y cyntaf yn senedd San Steffan; yr ail yn angladd fy Mam-yng-Nghyfraith; y trydydd er mwyn lawnsio llyfr er cof am hen ffrind, Tomos Owen, a'r bedwaredd er mwyn coffau ymddeoliad Rhodri Morgan fel Prif Weinidog Cymru.

I had once again changed job - I was a development officer with the Disability Law Service, and undertaking a major piece of research for them. However, I had four notable performances this year. The first at the Westminster parliament; the second at my Mother-in-Law's funeral; the third at the launch of a book to commemorate the life of an old friend, Tomos Owen; and fourth to note the retirement of Rhodri Morgan as First Minister of Wales.