"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

25 November 2017

ymgynghori 3CHORD consulting


Lawnswyd fy mrand ymgynghori 3CHORD gen i mewn modd anffurfiol yn nigwyddiad Club Soda yn Spitalfields, Llundain ar 25/11/17. Yno, roeddwn yn rhan o banel oedd yn trafod strategaethau byw'n ddi-alcohol.

I launched my 3CHORD consulting brand in a very informal way at the Club Soda Mindful Drinking event at Spitalfields, London on 25/11/17. I was attending as a guest speaker on a panel to discuss alcohol-free personal stories.

Nod 3CHORD yw dod ag ystod o arbenigedd proffesiynol a gwybodaeth dechnegol i faterion yn ymwneud a lles bersonol. Galla'i ddim hawlio fy mod i'n hyfforddwr bywyd neu'n gynghorydd gyda chymhwysterau. Serch hynny, gallaf dynnu ar stori bywyd amrywiol dros ben, ac ar fy ngyrfa fel academydd, newyddiadurwr, swyddog datblygu yn y sector gwirfoddol, gweithiwr achos a cherddor. Gallaf ddod a perspectif i bob math o sefyllfaoedd, gan gynnwys rheoli creisus. 

3CHORD consulting aims to bring a range of professional expertese and technical knowledge to themes relating to personal well-being. I do not profess to be a qualified life-coach or counsellor. However, I am able to draw on an incredibly diverse life story and career as an academic, journalist, voluntary sector development officer, caseworker and musician. I can bring perspective to all sorts of situations, including crisis management.

Achlysur yfed yn feddylgar gan Club Soda, Spitalfields, Llundain, 2017.

Club Soda Mindful Drinking Festival, Spitalfields, London, 2017.


Gweithgareddau ers sefydlu brand 3CHORD:
Activities since forming the 3 CHORD brand:Awst / August 2019: Erthygl Meddwl.org ar thema gorfeddwl
(Meddwl.org article on the issue of overthinking)


Mehefin / June 2019: Trafodaeth BBC Radio Cymru am ddicter mewn gwleidyddiaeth
(BBC Radio Cymru discussion on anger in politics).

Mehefin / June 2019: Erthygl Nation Cymru am ddicter mewn gwleidyddiaeth     
(Nation Cymru article on anger in politics)Rhagfyr / December 2017: Club Soda Webinar: on Christmas, Alcohol and mental Health.
Tachwedd / November 2017: Club Soda Mindful Drinking Festival, Spitalfields.
Awst / August 2017: Trafodaeth BBC Radio Cymru ar iechyd meddwl
(BBC Radio Cymru discussion on mental health)
Hydref / October 2016Club Soda Webinar on alcohol-free living.


2016-19: Ymddiriedolwr, Stafell Fyw Caerdydd. / Trustee, Living Room Cardiff.