"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush).

25 November 2017

ymgynghori 3CHORD consulting


Lawnswyd brand ymgynghori 3CHORD gen i mewn modd anffurfiol yn nigwyddiad Club Soda yn Spitalfields, Llundain ar 25/11/17. Yno, roeddwn yn rhan o banel oedd yn trafod strategaethau byw'n ddi-alcohol. Ac i ganu'r delyn wrth gwrs!

I launched the 3CHORD consulting brand in a very informal way at the Club Soda Mindful Drinking event at Spitalfields, London on 25/11/17. I was attending as a guest speaker on a panel to discuss alcohol-free personal stories. And to play the harp of course!

Nod ymgynghori 3CHORD yw dod ag ystod o arbenigedd proffesiynol a gwybodaeth dechnegol i unrhyw prosiect, digwyddiad neu aseiniad, mewn unrhyw man ar unrhyw adeg. Galla'i ddim hawlio fy mod i'n hyfforddwr bywyd neu'n gynghorydd gyda chymhwysterau. Serch hynny, gallaf dynnu ar stori bywyd amrywiol dros ben, ac ar fy ngyrfa fel academydd, newyddiadurwr, swyddog datblygu yn y sector gwirfoddol, gweithiwr achos a cherddor. Gallaf ddod a perspectif i bob math o sefyllfaoedd, gan gynnwys rheoli creisus. 

3CHORD consulting aims to bring a wealth of professional expertese and technical knowledge to any given project, event or assignment, in any given time or place. I do not profess to be a qualified life-coach or counsellor. However, I am able to draw on an incredibly diverse life story and career as an academic, journalist, voluntary sector development officer, caseworker and musician. I can bring perspective to all sorts of situations, including crisis management.

Achlysur yfed yn feddylgar gan Club Soda, Spitalfields, Llundain

Club Soda Mindful Drinking Festival, Spitalfields, LondonDyma brif amcanion 3CHORD:
 • I helpu pobl, lle bynnag bo'r angen.
 • I hybu hapusrwydd a iechyd meddwl da.
 • I hybu'r iaith Gymraeg a cherddoriath traddodiadol Cymru.
 • I hybu holl fanteision byw'n di-alcohol. 

3CHORD Consulting is founded on unshakeable business values:
 • To help people, wherever the need arises.
 • To promote happiness and good mental health..
 • To promote the Welsh language and traditional music of Wales.
 • To promote all the benefits of alcohol-free living.

Gweithgareddau 3CHORD hyd yma: 
3 CHORD activities to date:
 • Mehefin / June 2019: Trafodaeth BBC Radio Cymru am ddicter mewn gwleidyddiaeth (BBC Radio Cymru discussion on anger in politics).
 • Ionawr / January 2017: Trafodaeth BBC Radio Cymru am berfformio stryd a'r gyfraith. (BBC Radio Cymru discussion on street performance and the law).
 • Awst / August 2017: Trafodaeth BBC Radio Cymru ar iechyd meddwl (BBC Radio Cymru discussion on mental health)
 • Gorffennaf / July 2016: Cyfraniad ar lafar ac ar y delyn ar gyfer "Wedi'i Phennu yn Y Fenni", cynhyrchiad Telesgop ar gyfer BBC Radio Cymru. (Harp and spoken contribution to BBC Radio Cymru programme on Welsh cultural life in Monmouthshire)   Edrychaf ymlaen at drafod eich prosiect neu eich ymholiad!
   look forward to discussing your project or enquiry!

   Dr Carwyn Tywyn
   ymgynghori 3CHORD consulting