"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush).

1 January 2014

Home-Start

Yn ystod 2014, byddaf yn codi arian er lles fy nghyflogwyr. Do, fe glywsoch chi'n iawn! Wedi gorffen fy ngwaith swyddfa a chyfarfodydd gwaith (hir!), byddaf yn defnyddio tipyn o'm amser rhydd naill nai yn bysgio / gigio ar y delyn er lles fy nghyflogwyr. Neu, byddaf mas ar y strydoedd yn ymarfer rhedeg ar eu rhan.

In 2014, I will be raising money for my employers. Yes, you heard right! After finishing my office work and (lengthy!) work meetings,  I will be using a fair bit of my spare time either busking and gigging on the harp for the benefit of my employers. Or, I shall be out on the streets practicing running on their behalf.

Y rheswm am hynny yw mai elusen Home-Start UK yw fy nghyflogwyr. Rwyf yn eithriadol o hapus am hynny, ac yn hapusach fyth i fod yn rhedeg Hanner Marathon y Parciau Brenhinol yn Llundain drostynt, ym mis Hydref 2014.

The reason being that my employers are a charity, Home-Start UK. I am very happy because of that, and even happier to be running theRoyal Parks Half Marathon for them in October 2014.

(Paned ARALL yn swyddfa Carwyn - YET ANOTHER cuppa in Carwyn's office)

Ym mis Medi 2013, roeddwn yn ffodus iawn i gychwyn swydd sydd wrth fy modd gyda Home-Start (Gweithiwr Datblygur Arbenigol dros Gymru). A'r hyn sydd yn fy nghymell i ymgyrchu ar ran fy nghyflogwyr yw eu bod yn mynd at galon bywyd teuluoedd yng Nghymru - gan gynnig cefnogaeth a chyfeillgarwch i rieni gyda phlant ifanc, ac yn llwyddo i achub, neu yn cynnig gobaith, mewn sefyllfaoedd sydd i'w weld yn anobeithiol. Bydd unrhywun sydd yn fy 'nabod yn dda yn deall pam y bydden i'n uniaethu'n gryf gyda mudiad fel Home-Start. Mae gwirfoddolwyr Home-Start hefyd yn delio gydag achosion eithriadol, gan gynnwys sefyllfaoedd lle mae trais, yn ogystal a thrais rhywiol, wedi bod yn ffactor.

In September 2013,  I was very fortunate to begin a very enjoyable role with Home-Start (Specialist Development Worker for Wales). What drives me to campaign on behalf of my employers is that they go to the heart of family life in Wales - offering support and friendship to parents with young children, and managing to save (or at least to offer hope) in family situations that may appear to be hopeless. Anyone who knows me well will understand why I would wish to identify strongly with an organisation such as Home-Start. Furthermore, Home-Start volunteers deal with exceptional cases, including situations where abuse, and sexual abuse, has been a factor.

Trwy gyfuniad o ddau hobi (rhedeg a chanu'r delyn), rwyf wedi bod yn ffodus iawn i gallu hybu sawl elusen ers 2005, gan godi ymwybyddiaeth am achosion megis MIND, Cronfa Leukaemia Tomos Owen, Clefyd Parkinson's, a sawl argyfwng naturiol. Bellach, rwyf wrth fy modd i hybu achos Home-Start ac i dynnu sylw at y gwaith (hynod sensitif a chymleth) y mae gwirfoddolwyr fy elusen yn ei chyflawni, heb ffwdan, i wella sefyllfa teuluoedd ar lawr gwlad yng Nghymru. Gyda ddiolch am eich cefnogaeth, a diolch yn arbennig i fy annwyliaid Kathryn, Heledd a Gwyn am rhoi lan gydag ymgyrch rhedeg arall eleni!

By combining two hobbies (running and playing the harp), I have been fortunate to promote several charities since 2005, including MIND, the Tomos Owen Leukaemia Fund, the Parkinson's Disease Society, and several natural disasters. This time, I am delighted to promote the cause of Home-Start and to draw attention to the (incredibly sensitive and complex) work that the volunteers in my organisation manage to do, without fuss, to improve the situation of families across Wales. With thanks for any support, and a special thanks to my dearest Kathryn, Heledd and Gwyn for putting up with another running campaign this year!